Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2012.

Definities
Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst heeft gesloten met Duikschool Dive InC te Sassenheim.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen duikschool Dive InC en een Klant op grond waarvan duikschool Dive InC aan de Klant een Product of Producten

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden

Product: De producten en diensten van duikschool Dive InC die in het kader van de Overeenkomst met de Klant aan de Klant worden aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle aanbiedingen van Duikschool Dive InC.

Duikschool Dive InC heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van al bestaande Overeenkomsten. Duikschool Dive InC zal daarbij de redelijke belangen van de Klanten in acht nemen.

De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Duikschool Dive InC op haar website of via een ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Indien een Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de Klant het recht de door hem of haar gesloten Overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan Duikschool Dive InC, Mercuriusstraat 411, 2172 CD Sassenheim.

Blijft een Klant gebruik maken van de door Duikschool Dive InC geleverde Producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de Klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de Overeenkomst van kracht.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Duikschool Dive InC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder nummer 28609162.

Betaling
Het cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus volledig worden betaald, tenzij hiervoor andere afspraken zijn gemaakt.

Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om te duiken, wordt een deel van het cursusgeld terugbetaald. De hoogte van deze teruggave wordt bepaald door Duikschool Dive InC.

De cursus is niet overdraagbaar aan derden wanneer de Klant deze niet heeft kunnen afmaken, tenzij anders afgesproken met duikschool Dive InC.

De cursus moet binnen één jaar afgerond zijn. De Klant heeft een jaar na aanvang van de cursus geen recht meer op teruggave van het lesgeld.

Prijzen
De op de site vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

Uitleen boeken
In overleg kan voor sommige PADI specialty-cursussen het bijbehorende boek worden geleend voor maximaal 2 weken. Hiervoor moet een borg worden betaald.

Als het boek niet binnen de voorgenoemde termijn wordt geretourneerd, of het boek wordt beschadigd geretourneerd, dan wordt de verkoopprijs van een nieuw boek van de borg afgetrokken. De Klant mag het beschadigde exemplaar dan houden.

Opkomstverplichting
De Klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

Indien hij te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt Duikschool Dive InC zich het recht voor de Klant voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Duikschool Dive InC.

De Klant bepaalt, nadat de hoogte van de kosten aan hem zijn verteld, of hij/ zij kiest voor beëindiging van de cursus of voor bijbetaling.

Bij beëindiging van de cursus krijgt de Klant een ‘referral’ mee waarop vermeld staat welke delen van de cursus hij met succes voltooid heeft.

Vervoer
De Klant is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de locatie waar de theorie wordt gegeven en het zwembad of de duikplaats en terug.

Verantwoordelijk gebruikt materiaal
De Klant is verplicht zorgvuldig om te gaan met het materiaal dat hem door Duikschool Dive InC is verstrekt.

Wanneer er desondanks toch spullen kwijtraken of beschadigd raken, worden de kosten van de schade naar redelijkheid op de Klant.

Privacy en gegevensbescherming
Op de Overeenkomst, en op alle met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangende handelingen van Duikschool Dive InC is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn:
de gegevens die de Klant op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

in een noodgeval waarbij de Klant niet meer beslissing bekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

Voordat foto’s op de internetsite van Duikschool Dive InC worden geplaatst zal, voor zover mogelijk, hiervoor toestemming worden gevraagd aan de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan en aan de fotograaf.

© 2012 Dive InC. Alle rechten voorbehouden.